Algemene voorwaarden Atelier 180

Algemene voorwaarden Atelier 180

Dit zijn onze Algemene Voorwaarden. Hierin leggen wij onze regels uit die van toepassing zijn op een bezoek aan onze website, of op het plaatsen van een bestelling via onze website. In de Algemene Voorwaarden staan belangrijke regels voor u als koper, lees ze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

 1. Uitleg definities

In de algemene voorwaarden komen enkele woorden telkens terug. Deze woorden hebben de volgende betekenissen:

 • Atelier 180: de onderneming met de handelsnaam “Atelier 180”. Gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 17285827.

 

 • De website: het webadres www.atelier180.nl en het webadres www.vakkenkast.nl zijn onderdeel van De website. En de daarbij horende onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites dan hierboven aangeven.

 

 • Het product:het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen

Atelier 180 en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

 

 • De klant: Iedere natuurlijke persoon die met Atelier 180 handelt, als bedoeld

in boek 7 BW (consument).

 

 

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Atelier 180 en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Prijs en informatie

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Alle prijzen die, waar dan ook, genoemd worden door Atelier 180 zijn inclusief BTW.

 

Atelier 180 heeft haar uiterste best gedaan om de Website zo goed en duidelijk mogelijk te maken. Atelier 180 kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website altijd juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van de te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Atelier 180 is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

 

 

 1. De overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod van Atelier 180 accepteert en daarbij voldoet aan de Algemene Voorwaarden.

Indien u een bestelling op de Website plaatst bevestigt Atelier 180 deze bestelling direct per e-mail. Zolang deze e-mail niet is ontvangen kunt u de overeenkomst ontbinden. Hierna heeft u geen recht op herroeping omdat het om een maatwerk product gaat. Atelier 180 maakt op voorhand kosten voor het product. Elk recht op restitutie (op een deel) van het (aan-)betaalde bedrag komt te vervallen.

Indien u per e-mail een bestelling plaatst, zal Atelier 180 u een (digitale) aanbetalingsfactuur van 20% opsturen of een factuur met daarop het totale bedrag indien overeengekomen. Indien u de betaling voldoet komt de Overeenkomst tot stand. U heeft geen recht op herroeping omdat het om een maatwerk product gaat. Atelier 180 maakt op voorhand kosten voor het product. Elk recht op restitutie (op een deel) van het (aan-)betaalde bedrag komt te vervallen.

Indien u per telefoon een bestelling plaatst, zal Atelier 180 u een (digitale) aanbetalingsfactuur van 20% opsturen of een factuur met daarop het totale bedrag indien overeengekomen. Indien u de betaling voldoet komt de Overeenkomst tot stand. U heeft geen recht op herroeping omdat het om een maatwerk product gaat. Atelier 180 maakt op voorhand kosten voor het product. Elk recht op restitutie (op een deel) van het (aan-)betaalde bedrag komt te vervallen.

Indien u per post een bestelling plaatst, zal Atelier 180 u een (digitale) aanbetalingsfactuur van 20% opsturen of een factuur met daarop het totale bedrag indien overeengekomen. Indien u de betaling voldoet komt de Overeenkomst tot stand. U heeft geen recht op herroeping omdat het om een maatwerk product gaat. Atelier 180 maakt op voorhand kosten voor het product. Elk recht op restitutie (op een deel) van het (aan-)betaalde bedrag komt te vervallen.

Als blijkt dat u bij het plaatsen van de bestelling onjuiste gegevens hebt verstrekt, heeft Atelier 180 het recht om de bestelling pas te verwerken nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Atelier 180 biedt de mogelijkheid om een ontwerp op maat te maken. Indien u hiervoor kiest wordt dit als een aparte overeenkomst gezien en bent u niet genoodzaakt het ontwerp te accepteren. Voor deze aparte overeenkomst wordt apart kosten bij u in rekening gebracht.

 

 1. Registratie

Om optimaal gebruik te maken van de Website, kunt u zichzelf registreren via het registratieformulier op de Website.

Tijdens de registratieprocedure kiest u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u na registratie kunt inloggen op de Website. U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig wachtwoord.

U dient de inloggegevens strikt geheim te houden. Atelier 180 is niet verantwoordelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die persoon is. Alles wat onder uw account gebeurt, valt onder uw verantwoordelijkheid.

Indien u weet of vermoedt dat uw inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient u zo spoedig mogelijk uw wachtwoord te wijzigen en/of Atelier 180 daarvan in kennis te stellen, zodat Atelier 180 gepaste maatregelen kan nemen.

 

 1. Levering producten

Op het moment dat de bestelling door Atelier 180 is ontvangen, neemt Atelier 180 contact met u op om een levertermijn af te spreken. Omdat de producten maatwerk zijn dient u rekening te houden met een levertijd van maximaal 6 maanden. De levertijd gaat pas in nadat u duidelijk te kennen heeft gegeven wat uw wensen zijn wat betreft (mogelijke) opties aan het maatwerkproduct, hetzij via e-mail, hetzij via de website, hetzij per post hetzij telefonisch.

Atelier 180 kan derden inschakelen om de levering van de overeenkomst na te komen.

De transportservice, ingehuurd door Atelier 180, neemt contact met u op om de exacte leverdatum te bepalen.

Indien Atelier 180 de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren en het termijn buiten de maximale levertijd van 6 maanden valt, laat zij dat aan u weten. U kunt in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of u krijgt de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien.

Atelier 180 raadt u aan de geleverde producten te onderzoeken en de daarbij gebleken gebreken direct te melden. Zie ook het Artikel over garantie.

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas met de volledige nakoming van alle vorderingen van Atelier 180 over op de klant.

 

 1. Uitsluiting herroepingsrecht

Omdat al onze producten naar uw specificatie gemaakt worden is het wettelijk herroepingsrecht uitgesloten.

Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst de uitsluiting van het herroepingsrecht vermeld.

 

 1. Betaling

De mogelijke betaalmethoden zijn divers en worden op de websites van Atelier 180 getoond. Bij een besteding van meer dan € 150,- euro wordt de mogelijkheid geboden achteraf maar binnen 14 dagen na levering te betalen, met de voorwaarde dat er een aanbetaling van 20% op het totaalbedrag gedaan wordt.

In het geval er door u aan Atelier 180 gevraagd wordt een ontwerp op maat te maken worden deze kosten vooraf in rekening gebracht. Deze betaling dient vooraf te geschieden en deze ontwerp opdracht wordt als een aparte overeenkomst gezien.

 

 

 1. Garantie

Atelier 180 staat er uiteraard voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst. Dat wil zeggen dat de producten doen wat u er van mag verwachten bij normaal gebruik.

Bij onjuist gebruik van de producten is het mogelijk dat er schade aan producten, of erger, aan personen, ontstaat. U dient de producten daarom te gebruiken op de manier waar ze voor bedoeld zijn.

Als blijkt dat het afgeleverde product niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kunt u dit binnen een redelijke termijn na ontdekking aan Atelier 180 laten weten.Indien u gelijk heeft, worden na overleg de defecte producten hersteld, vervangen of vergoed. Atelier 180 vergoedt maximaal het bedrag dat u aan Atelier 180 betaald heeft voor het product.

Atelier 180 maakt handgemaakte meubelen. Dit betekent dat elk meubel unieke eigenschappen heeft en mogelijk dat er door menselijk handelen kleine gebreken in het meubel zitten. U kunt hierover volgens de in het volgende artikel genoemde klachtenprocedure contact opnemen met Atelier 180. Na overleg en als u in alle redelijkheid en billijkheid gelijk heeft zal erbepaald worden hoe de defecten te repareren.

 

 1. Klachtenprocedure

Atelier 180 hoopt niet dat het voor zal komen, maar mocht u een klacht hebben over Atelier 180 of over een bij Atelier 180 gekocht product, dan kunt u bij Atelier 180 per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

Atelier 180 zal haar uiterste best doen om de klacht zo snel mogelijk te behandelen. Klachten zullen in ieder geval binnen 14 dagen inhoudelijk behandeld worden.

 

 1. Persoonsgegevens

Atelier 180 behandelt uw persoonsgegevens zoals is beschreven in de privacy policy die op de Website te vinden is.

 

 1. Slotbepaling

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Atelier 180 gevestigd is.

Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

 

 

 1. Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Atelier 180

Busken Huetstraat 57

5615 NH Eindhoven

Info@atelier180.nl

KvK 17285827

BTW NL 1420.23.279B01

preloader